Kadra

Kadrę "Akademii Przedszkolaka" tworzy zespół nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym. Są to osoby z pasją, poszukujące innowacyjnych metod, doskonalące swój warsztat pracy.


Dyrektor Przedszkola- mgr Marzena Gruner - nauczyciel dyplomowany

(Studium Nauczycielskie  - specjalność wychowanie przedszkolne, Wyższe Studia licencjackie -  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Wyższe Studia magisterskie- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Studia Podyplomowe - Organizacja i zarządzanie oświatą).

Kursy, warsztaty i szkolenia:

- Edukacja matematyczna dziecka w wieku przedszkolnym (Wrocław 1998)

- Umiejętności kluczowe nauczycieli a projektowanie pracy wychowawczo dydaktycznej ( Wrocław 2000)

- Tworzenie środowiska wychowawczego przyjaznego dziecku w relacji rodzice-nauczyciele (Wrocław 2001)

- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców  "Budowanie relacji dorosły - dziecko"  (część I) (Świdnica 2011)

- Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym (Wrocław 2013)

- Rola wczesnodziecięcych relacji z matką w tworzeniu więzi (Świdnica 2014)

- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców "Rodzeństwo bez rywalizacji" (część II) (Świdnica 2015)

- Zapobieganie zakażeniom u dzieci. Higiena i dezynfekcja w przedszkolach, żłobkach i na placach zabaw (Świdnica 2015)

- Pierwsza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia (Świdnica 2017)

- Trening kompetencji wychowawczych (Świdnica 2017)

- Zaburzenia neurorozwojowe ( ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) - teoria i praktyka ( Świdnica 2018)

- Metodyka prowadzenia postępowań i podejmowania czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( Świdnica 2018)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

 Grupa  TYGRYSKI- mgr Paulina Dopierała - nauczyciel kontraktowy

(Wyższe Studia licencjackie - pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Wyższe Studia magisterskie - pedagogika - Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna)

Kursy, warsztaty, szkolenia:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców  " Budowanie relacji dorosły - dziecko" cz.1 ( Świdnica 2019)

Asystent nauczyciela - Magdalena Gromek

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

 Grupa PINGWINKI- mgr Marta Wajda - nauczyciel kontraktowy

(Wyższe Studia licencjackie - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, Wyższe Studia magisterskie- Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna , Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną)

Kursy, warsztaty i szkolenia:

- Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole ( Ciechanów 2017) 

- Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno - wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę ( Ciechanów 2017)

- Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych ( IPE-T) ( Ciechanów 2017)

- Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss - interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi ( Wałbrzych 2017)

- Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym" ( Wrocław 2017)

- Pierwsza Pomoc  Pediatryczna (Boleścin 2017)

- Warsztaty z kreatywności dla nauczycieli" ( Wrocław 2017)

- Jak przygotowac spektakl na "wczoraj" ( Wałbrzych 2018)

Asystent nauczyciela - Karolina Świdzińska 

- Pierwsza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia (Świdnica 2017)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

 Grupa JEŻYKI - mgr Katarzyna Paszczak - nauczyciel mianowany

(Wyższe Studia  licencjackie- pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Wyższe Studia magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym)

Kursy, warsztaty i szkolenia:

- W co się bawią dzieci, gdy za oknem słońce świeci ( Opole 2010)

- Wychowca placówek, dzieci i młodzieży (Kępno 2007)

- Neurodydaktyka - Jak wykorzystać potencjał ucznia (Wałbrzych 2014)

-Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym ( Wrocław 2013)

- Matematyka pod lupą - proste sposoby na niełatwe zadania ( Wałbrzych 2015)

- Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej (Wrocław 2015)

- Wykorzytywanie zasobów Internetu do tworzenia pomocy wizualnych dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się"  ( Świdnica 2017).

- Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej ( Świdnica 2018)

- Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) - teoria i praktyka (Świdnica 2018)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

- Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle/ Zaburzenia SI u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym/ Zaburzenia integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera/ Wybiórczość pokarmowa/Jak kształtować współpracę na linii terapeuta - rodzic/ RUCH - ROZWÓJ _ NAUKA, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się/ Przyczyny powstawania zaburzeń niepożądanych/ Przetrwałe odruchy neurologiczne - czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwoj dziecka/ Praksja i dyskpraksja/ Objawy zaburzeń sensorycznycjh: wzrok, słuch i dotyk/Pedagogika Montessori/Jak wspomagać rozwój dzieci w zakresie małej motoryki/ Integracja sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawnością ( szkolenie internetowe 2019)

- Promocja zdrowia psychicznego  dla dzieci w wieku 5 - 7 lat - ( Świdnica 2020)

Asystent nauczycielaWioletta Ratajczyk

Asystent nauczyciela - Aneta Nowak

- Pierwsza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia (Świdnica 2017)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

 Grupa MISIE - mgr Paulina Strzała - nauczyciel kontraktowy

(Wyższe Studia licencjackie- Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą, Studia magisterskie - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

Kursy i szkolenia:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2018)

Asystent nauczycielaMarta Marczuk

-Piersza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia (Świdnica 2017)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

 Grupa  PSZCZÓŁKI- mgr Katarzyna Gabrysiak - nauczyciel kontraktowy

(Wyższe Studia licencjackie - pedagogika resocjalizacyjna, Wyższe Studia magisterskie- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ).

Kursy i szkolenia:

- Czytanie uczestniczące dla nauczycieli przedszkola i klas 0 - I szkół podstawowych ( Świdnica 2018)

- Zaburzenia neurorozwojowe ( ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) - teoria i praktyka ( Świdnica 2018)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców "Budowanie relacji dorosły - dziecko) cz.1 (Świdnica 2019)

Grupa PSZCZÓŁKI - Adrianna Liczbińska ( w zastępstwie)

(Wyższe studia licencjackie - pedagogika w specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna)

Kursy, warsztaty i szkolenia:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (2020)

- Adaptacja w żłobku i przedszkolu ( 2020)

- Podstawy muzykoterapii, choreoterapii i chromoterapii w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie ( 2021)

- Ćwiczenia i zabawy korygujące wady postawy ( 2022)

- Grafomotoryka ( 2022)

- Emocje na papierze. Interpretacja rysunku dziecka (2022)

- Rozwój jezyka w wieku przedszkolnym ( 2022)

- Pozytywne i reaktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u małych dzieci (2022)

Asystent nauczycielaWioleta Wilicka

- Pierwsza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia ( Świdnica 2017)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

 Grupa SŁONECZKA mgr Justyna Małysiak - nauczyciel kontraktowy

( Wyższe Studia licencjackie- terapia pedagogiczna, Wyższe Studia magisterskie - Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna, Studia Podyplomowe: Komunikacja wizerunkowa- kreatywność w oświacie))

Kursy, warsztaty i szkolenia:

- Czytanie uczestniczące dla nauczycieli przedszkola i klas 0 - I szkół Podstawowych ( Świdnica 2018)

- Zaburzenia neurorozwojowe ( ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) - teoria i praktyka (Świdnica 2018)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

- Szkoła dla Rodziców i Wychowaców "Budowanie relacji dorosły - dziecko" cz.1 (Świdnica 2019)

- Szkoła dla Rodziców i wychowawców "Nastolatek" cz. 3 ( Świdnica 2019)

Asystent nauczycielaDorota Sobocińska

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

Szkolenie nt. SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW - Świdnica 2015r.