Kadra

Kadrę "Akademii Przedszkolaka" tworzy zespół nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym. Są to osoby z pasją, poszukujące innowacyjnych metod, doskonalące swój warsztat pracy.


Dyrektor Przedszkola- mgr Marzena Gruner - nauczyciel dyplomowany

(Studium Nauczycielskie  - specjalność wychowanie przedszkolne, Wyższe Studia licencjackie -  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Wyższe Studia magisterskie- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Studia Podyplomowe - Organizacja i zarządzanie oświatą).

Kursy, warsztaty i szkolenia:

- Edukacja matematyczna dziecka w wieku przedszkolnym (Wrocław 1998)

- Umiejętności kluczowe nauczycieli a projektowanie pracy wychowawczo dydaktycznej ( Wrocław 2000)

- Tworzenie środowiska wychowawczego przyjaznego dziecku w relacji rodzice-nauczyciele (Wrocław 2001)

- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców  "Budowanie relacji dorosły - dziecko"  (część I) (Świdnica 2011)

- Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym (Wrocław 2013)

- Rola wczesnodziecięcych relacji z matką w tworzeniu więzi (Świdnica 2014)

- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców "Rodzeństwo bez rywalizacji" (część II) (Świdnica 2015)

- Zapobieganie zakażeniom u dzieci. Higiena i dezynfekcja w przedszkolach, żłobkach i na placach zabaw (Świdnica 2015)

- Pierwsza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia (Świdnica 2017)

- Trening kompetencji wychowawczych (Świdnica 2017)

- Zaburzenia neurorozwojowe ( ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) - teoria i praktyka ( Świdnica 2018)

- Metodyka prowadzenia postępowań i podejmowania czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( Świdnica 2018)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

 Grupa  STOKROTKI- mgr Paulina Dopierała - nauczyciel stażysta

(Wyższe Studia licencjackie - pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Wyższe Studia magisterskie - pedagogika - Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna)

Kursy, warsztaty, szkolenia:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców  " Budowanie relacji dorosły - dziecko" cz.1 ( Świdnica 2019)

Asystent nauczyciela - Magdalena Gromek

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

 Grupa ŻABKI - Marta Wajda - nauczyciel stażysta

(Wyższe Studia licencjackie - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, Wyższe Studia magisterskie- Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna , Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną)

Kursy, warsztaty i szkolenia:

- Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole ( Ciechanów 2017) 

- Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno - wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę ( Ciechanów 2017)

- Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych ( IPE-T) ( Ciechanów 2017)

- Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss - interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi ( Wałbrzych 2017)

- Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym" ( Wrocław 2017)

- Pierwsza Pomoc  Pediatryczna (Boleścin 2017)

- Warsztaty z kreatywności dla nauczycieli" ( Wrocław 2017)

- Jak przygotowac spektakl na "wczoraj" ( Wałbrzych 2018)

Asystent nauczyciela - Karolina Świdzińska

- Pierwsza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia (Świdnica 2017)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

 Grupa WIEWIÓRECZKI - mgr Katarzyna Paszczak - nauczyciel kontraktowy

(Wyższe Studia  licencjackie- pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Wyższe Studia magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym)

Kursy, warsztaty i szkolenia:

- W co się bawią dzieci, gdy za oknem słońce świeci ( Opole 2010)

- Wychowca placówek, dzieci i młodzieży (Kępno 2007)

- Neurodydaktyka - Jak wykorzystać potencjał ucznia (Wałbrzych 2014)

-Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym ( Wrocław 2013)

- Matematyka pod lupą - proste sposoby na niełatwe zadania ( Wałbrzych 2015)

- Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej (Wrocław 2015)

- Wykorzytywanie zasobów Internetu do tworzenia pomocy wizualnych dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się"  ( Świdnica 2017).

- Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej ( Świdnica 2018)

- Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) - teoria i praktyka (Świdnica 2018)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

Obecnie w zastępstwie - mgr Justyna Małysiak - nauczyciel stażysta

(Wyższe studia licencjackie - pedagogika w specjalności terapia pedagogiczna, Wyższe Studia magisterskie - Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna, Studia Podyplomowe - Komunikacja wizerunkowa - kreatywność w oświacie)

Kursy, warsztaty, szkolenia:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

Asystent nauczycielaWioletta Ratajczyk

- Pierwsza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia (Świdnica 2017)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

 Grupa MISIE - Paulina Mozol - nauczyciel stażysta

(Wyższe Studia licencjackie- Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą)

Kursy i szkolenia:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2018)

Asystent nauczycielaMarta Marczuk

-Piersza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia (Świdnica 2017)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

 Grupa  PSZCZÓŁKI- mgr Katarzyna Gabrysiak - nauczyciel stażysta

(Wyższe Studia licencjackie - pedagogika resocjalizacyjna, Wyższe Studia magisterskie- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ).

Kursy i szkolenia:

- Czytanie uczestniczące dla nauczycieli przedszkola i klas 0 - I szkół podstawowych ( Świdnica 2018)

- Zaburzenia neurorozwojowe ( ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) - teoria i praktyka ( Świdnica 2018)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców "Budowanie relacji dorosły - dziecko) cz.1 (Świdnica 2019)

Asystent nauczycielaWioleta Wilicka

- Pierwsza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia ( Świdnica 2017)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

 Grupa SŁONECZKA Iwona Piątek- nauczyciel stażysta

( Wyższe Studia licencjackie- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Wyższe Studia magisterskie - Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna)

Kursy, warsztaty i szkolenia:

- Czytanie uczestniczące dla nauczycieli przedszkola i klas 0 - I szkół Podstawowych ( Świdnica 2018)

- Zaburzenia neurorozwojowe ( ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) - teoria i praktyka (Świdnica 2018)

- Pierwsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

- Szkoła dla Rodziców i Wychowaców "Budowanie relacji dorosły - dziecko" cz.1 (Świdnica 2019)

- Szkoła dla Rodziców i wychowawców "Nastolatek" cz. 3 ( Świdnica 2019)

Asystent nauczycielaBeata Tokarz

- Pierwsza pomoc w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia ( Świdnica2017)

- Piewsza pomoc przedmedyczna (Świdnica 2019)

Dodatkowy asystent nauczycieli - Dorota Sobocińska

- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( Świdnica 2019)

Szkolenie nt. SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW - Świdnica 2015r.