Procedury

PROCEDURA I - DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PERSONELU PRZEDSZKOLA, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Z UDZIAŁEM DZIECKA

PROCEDURA II - DOTYCZĄCA ZAPEWWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA

PROCEDURA III - W SPRAWIE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W SPOŁECZNYM PRZEDSZKOLU AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

PROCEDURA IV - W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.

PROCEDURA V - W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZS ZAJĘĆ DODATKOWYCH.

PROCEDURA VI - W SPRAWIE MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

PROCEDURA VII- W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH.

PROCEDURA VIII - W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WYDAWANYCH POSIŁKÓW ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD HIGIENY.

PROCEDURA IX - W SPRAWIE PODAWANIA LEKÓW PRZEZ NAUCZYCIELI.


PROCEDURA I

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PERSONELU PRZEDSZKOLA, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Z UDZIAŁEM DZIECKA


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U.z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Cel procedury

Zapobieganie wypadkom dziecięcym w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Zakres procedury

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz ochrony ich życia i zdrowia w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie przedszkola.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

Nauczyciele:

1) zapobiegają wypadkom poprzez ustalenie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu,

2) zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę,

3) w razie koniecznosci sprowadzają fachową pomoc medyczną,

4) w miarę mozliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy,

5) informują o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka.

Dyrektor:

1) powinien zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi,

2) powiadomić odpowiednie organy o wypadku oraz powołać zespół powypadkowy.

Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w przedszkolu

NAUCZYCIEL JEST ZOBOWIĄZANY DO:

- ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci

- omawiania zasad bezpieczeństwa

- zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez rozmowy z policjantem, lekarzem, strażakiem

- przekazywanie dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia

NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK:

a) otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór

b) przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich

c)tworzyć własne warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka

d) opracować i wdrażać programy profilaktyczne

e) opracować regulaminy pomieszczeń przedszkolnych i ogródka przedszkolnego

f) unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU

nauczyciel o każdym wypadku zawiadamia:

- dyrektora przedszkola/ - rodziców (opiekunów) poszkodowanego dziecka/- organ prowadzący przedszkole

o wypadku śmiertelnym zawiadamia: - prokuratora

o wypadku w wyniku zatrucia zawiadamia: - Państwowy Inspektorat Sanitarny

o wypadkach zawiadamia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

- dyrektor jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i  sporządza dokumentację powypadkową (protokół powypadkowy)

W skład zespołu wchodzi:

- dyrektor przedszkola/- pracownik przeszkolony w zakresie BHP/- nauczyciel będący świadkiem wypadku

Procedura wchodzi w życie z dniem 24.06.2013r.

PROCEDURA II

DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publiczanych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

2.Regulamin pracy Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy.

3.Statut Społecznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Świdnicy.

Cel procedury:

Uzasadnieniem niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z procedurami . Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

1. Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki.

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Uczestnicy

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelikich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonywać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

1. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel wdraża i uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

2. Nauczyciel i asystent wchodzą na plac zabaw po uprzednim sprawdzeniu terenu i sprzętu.

3. Nauczyciel i asystent zobowiązani są sprawdzać stan liczebny przed wyjściem na plac zabaw, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.

4.Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.

5. Podczas pobytu na placu zabaw dziecko ma prawo skorzystać z toalety znajdującej się w budynku udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela, innego pracownika przedszkola upoważnionego przez nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora przedszkola.

6. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomaga mu pomoc nauczyciela, która jest w bezpośrednim kontakcie z dziećmi.

7. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw bramka, furtka musi być zamknięta, każdy nauczyciel ma obowiązek czuwania nad tym.

8. Podczas pobytu w tym samym czasie kilku grup przedszkolnych na placu zabaw niedopuszczalnym jest gromadzenie się nauczycielek i osób sprawujących opiekę nad dziećmi w jednym miejscu i prowadzenia rozmów.

9. Nauczyciel i pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych prywatnych rozmów telefonicznych.

10. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu i powinny mieć zawsze dostęp do spożycia wody.

11. Dzieci wracają z placu zabaw kolumną prowadzoną przez nauczyciela, pomoc nauczyciela zamyka kolumnę.

12. W przypadku przebywania na terenie przedszkola więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki czuwają nad bezpieczeństwem swojej grupy, bacznie obserwują pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania się dzieci.

Procedura wchodzi w życie z dniem 29.04.2014r.

PROCEDURA III

W SPRAWIE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Podstawa prawna

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 203 r. Nr 6, poz. 69)

2.Statut Społeznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Świdnicy.

Cel procedury

Procedura służy zapewniania dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz określania odpowiedzialności Rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób przez nich upoważnionych, nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola (asystentów nauczycieli), zapewniajacych dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu przyprowadzania dzieci przez rodziców do przedszkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów bądź osoby upoważnione.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (prawni opiekunowie) - są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola od nauczyciela, asystenta nauczyciela.

2. Nauczyciel i asystent nauczyciela - bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

Sposób prezentacji procedury

1. Umieszczenie treści dokumentu rodzicom na stronie internetowej przedszkola w celu szczegółowego zapoznania się.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione.

2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godz. 6.30 przez rodziców/prawnych opiekunów/osoby upoważnione.

3. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola w czasie zadeklarowanym w umowie o świadczeniu usług przedszkolnych do godz. 9.00 lub w innym czasie, ale tylko po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

4. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione rozbierają dziecko w szatni.

5. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione wprowadzają dziecko do sali i powierzają pod opiekę nauczyciela bądź asystenta nauczyciela.

6. Odpowiedzialność nauczyciela i asystenta rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.

7. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione, którzy zdecydują się, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodzić do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.

8. Nauczycielka lub asystent nauczyciela odbierając dziecko od rodzica/prawnego opiekuna/osoby upoważnionej ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie (zabawki z domu dzieci przynosza tylko w piątki - Dzień zabawkowy).

9. Nauczycielka ma prawo odmówić przyjecia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.

10.Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione mają obowiązęk przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi udzielając wyczerpujących informacji na ten temat. Obowiązkiem nauczyiela jest powiadomić rodzica w razie nagłego pogorszenia zdrowia.

11. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do grupy.W sytuacji gdy dziecko przebywa już w przedszkolu nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym rodziców i prosić o odebranie dziecka z przedszkola.

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Dzieci przebywające w przedszkolu należy odbierać najpóźniej do godz. 17.00.

2. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów/osoby upoważnione we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, który jest składany na początku każdego roku szkolnego i obowiązuje przez cały rok szkolny.

3. W szczególnych przypadkach - (sytuacje losowe) - dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie pełnoletniej nie wymienionej we wniosku, ale tylko i wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej infomacji przez rodziców nauczycielowi, asystentce nauczyciela w formie pisemnej lub telefonicznej.

4. Dziecko nie będzie wydawane osobom niepełnoletnim.

5. Odpowiedzialność nauczyciela i asystenta nauczyciela kończy się z chwilą odebrania dziecka z przedszkola.

6. W salach porannego zbierania się dzieci i południowego rozchodzenia się dzieci, muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dziecka z każdej grupy.

7. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odbieranego przez nich dziecka, od momentu jego debrania z grupy przedszkolnej.

8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub asystenta nauczyciela okazać go.

9. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione przy odbieraniu dziecka z placu zabaw są zobowiązani podejść do nauczyciela i zgłosić jego odebranie.

10. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.

11. W przypadku rozmowy z nauczycielem- rodzica/prawnego opiekuna/osoby upoważnionej po odebraniu dziecka z placu zabaw, nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

12. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00, nauczyciel zobowiązny jest powiadomić telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Po godzinie 17.00 uiszcza opłatę w kwocie 30 zł w sekretariacie (zgodnie z umową).

13. W przypadku nieodbierania telefonu przez rodziców nauczyciel oczekuje na rodzica z dzieckiem w placówce.

14. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione/ nauczyciele/asystenci nauczyciela.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

1. Nauczycielka bądź asystent nauczyciela stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora palcówki.

2. Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ prawnego opiekuna/ osoby upoważnionej znajdującej się pod wpływem alkoholu.

3. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszej procedurze.

4. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko osobvy w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział sądu rejonowego.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH LUB ŻYJĄCYCH W SEPERACJI

1. Nauczyciel, asystent nauczyciela wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

3. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z postanowieniem.

4. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia rodzica/prawnego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

5. O sytuacji kryzysowej, na przykład kłótni rodziców w szatni, wyrywania sobie dziecka podczas odbioru, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

Procedura wchodzi w życie z dniem 20.10.2014 roku.

PROCEDURA IV

W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna

 1.Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołacg i placówkach(Dz.U.Nr 228 z 7 maja 2013r. poz. 532).

2.Rozporzadzenie MEN i Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalnosci wychowawczej i opioekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz.U. z 2002r.Nr 23, poz.225 ze zm.).

I.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

1.Rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojopwych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych mozżiwości psychfizycznych.

2.Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

3.Rozwijaniu umiejetności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

II.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1.Rodziców dziecka/Dyrektora/Nauczyciela/Specjalisty zatrudnionego w przedszkolu/Poradni/ Pielegniarki/Pracownika socjalnego/Asystenta rodziny/Kuratora sądowego.

III.Jakim dzieciom jest udzielana pomoc?

1.z zaburzeniami komunikacji językowej

2.z chorobami przewlekłymi

3.z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny

4.z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

IV.Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu:

1.zajęcia specjalistyczne:rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym prowadzone z dziećmi.

2.porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców/ opiekunów i nauczycieli.

V.Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości psychofizycznych dziecka odbywa się w oparciu o prowadzoną w przedszkolu obserwację pedagogiczną, zakończoną analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz przesiewowe badania słuchu, logopedyczne i funkcji percepcyjno - motorycznych przeprowadzonych przez specjalistów z PPP w Świdnicy.

VI. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych prze poradnie psychologiczno - pedagogiczne, specjalistyczne bądź po uzyskaniu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby dziecka i konieczności udzielania mu pomocy.

VII.Zespół powoływany jest zarządzeniem dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego Zespołu oraz osobę koordynujacą prace wszystkich powołanych w przedszkolu Zespołów.

IX. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną, formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin informuje się rodziców dziecka w formie pisemnej.

X.Osoby udzielające pomocy psychologiczno - pedagogicznej planuja pracę z dziećmi poprzez opracowanie programu pracy indywidualnej lub grupowej.

XI.Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajecia okreslone w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, które realizować będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami.

XII. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny uwzgledniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

XIII. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno - pedagogicznej dokonują oceny postępów dziecka w odniesieniu do prowadzonych zajęć oraz fomułują wnioski do dalszej pracy przynajmnej dwa razy w roku i zapoznają z nimi rodziców dziecka.

XIV.Wydanie orginału karty rodzicowi dziecka lub prawnemu opiekunowi po ukończeniu przedszkola lub po odejściu do innego przedszkola/szkoły - w dokumentacji pozostaje kopia karty. Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka dyrektor przekazuje kopie karty do przedszkola, szkoły, do której dziecko zostanie przyjęte.

XV. Rodzice mają prawo:

1.wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej

2.do udziału w spotkaniach Zespołu

3.wnioskować o udział w spotkaniach Zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty

4.wnioskować o dokonanie przez Zespół oceny efektywnosci form pracy psychologiczno - pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.

Procedura wchodzi w życie z dniem 14.03.2014r.

PROCEDURA V

W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Podstawa prawna

1.Statut Społecznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy.

2.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r.Nr 6,poz.69).

3.Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.

4.Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003r., w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży (...)

5.Konwencja o Prawach Dziecka.

Cel główny

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą.

Osoby, których dotyczy procedura

Do przestrzegania procedury zobowiazni są wszyscy nauczyciele, instruktorzy i asystenci zatrudnieni w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolalka".

Sposób prezentacji procedur

1.Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z trescią procedury.

3.Zapoznanie rodziców z obowiazującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach.

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola personel placówki jest zobligowany do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiazków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przeprowadza je w czasie wynikającym z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach - w czasie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola.

2.Zajęcia prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.

3.Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego momentu odpowiada za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci z powrotem pod opiekę nauczyciela).

4.Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć.

5.Na prośbę nauczyciela prowadzącego w zajęciach dodatkowych może uczestniczyć dodatkowo asystent, jako osoba do pomocy. Daną sytuację należy wcześniej uzgodnić z dyrektorem przedszkola.

6. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki.

7. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, odnotowuje w dzienniku stan dzieci i temat zrealizowany w danym dniu.

9. W przypadku nieobecności nauczyciela lub instruktora powinien on wcześniej zgłosić dyrektorowi telefonicznie przyczynę swojej nieobecności i uzgodnić termin odpracowania zaległości.

10. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy rozprowadzają dzieci do ich grup.

11. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, w terminie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola, prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci.

Procedura obowiązuje od dnia 16.11.2015r.

 PROCEDURA VI

W SPRAWIE MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna

1.Statut Społecznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy.

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Idz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r., zmieniające rozporzadzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.

Cel główny

Uzasadnieniem niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objetego opieką w naszym przedszkolu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjątą procedurą.

Osoby, których dotyczy procedura

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy nauczyciele i asystenci zatrudnieni w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka".

Sposób prezentacji procedury

1. Udostepnianie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach.

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokoać z własnej inicjatyw lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, pesronel placówki jest zobligowany do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.

2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważenia jej na terenia przedszkolnym przejmuje kontrole nad tą osobą, w szczególności prosi o:

- podanie celu wizyty,

- nazwisko osoby z którą chce się widzieć obca osoba,

- prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,

- po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka,

- w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępujacego dyrektora, który powiadamia policję.

W NAGŁYCH WYPADKACH WSZYSTKIE DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ICH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKIEROWANE SĄ NA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć pisemną informację o ubezpieczeniu w innej firmie podając numer polisy.

2. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklaracje zgody podpisują rodzice.

3. Zgodę lub jej brak na publikowanie wizerunku dzieci w mediach, w prasie, na stronie internetowej przedszkola rodzice wyrażają we wniosku o przyjęcie do przedszkola na początku każdego roku szkolnego.

4. W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji - pod nieobecność dyrektora - każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.

5. W sytacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedura, decyzje o trybie postepowania podejmuje dyrektor przedszkola.

Procedura obowiązuje od dnia 16.11.2015r.

PROCEDURA VII

W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U.z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.)

Cel główny

Uzasadnieniem wprowadzenia procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.

Osoby, których dotyczy procedura

Nauczyciele i pozostały personel placówki sa zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą.

Sposób udostepniania procedur

1.Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

4.Dokonywanie zmian w procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedegogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienie końcowe.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, personel placówki jest zobligowany do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotow niniejszej procedury.

1.W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.

2.Nauczyciele są zobowiązani do zgłaszania i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed wycieczką.

3.Cztery dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami:

- listę opiekunów z telefonem kontaktowym,

- listę telefonów kontaktowych  rodziców przedszkolaków/ prawnych opiekunów,

- oświadczenia podpisane przez rodziców ( prawnych opiekunów) o wyrażeniu zgody na udział w wycieczce.

4.Wycieczka jest odnotowywana w zeszycie "Wycieczki i wyjścia edukacyjne" oraz w dzienniku zajęć.

5.W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel, asystent ( co najmniej 1 osoba dorosła na 12 dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat lub starszych) w przypadku dzieci 3 letnich opiekę sprawuje: nauczyciel, pomoc nauczyciela ( co najmniej jedna dorosła osoba na 10 dzieci).

6.Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona i sprawdzona apteczka pierwswzej pomocy.

7.Podczas wycieczki zapewnia się napoje.

8. Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy prowiant i napoje.

9.W przypadku choroby lub złego samopoczucia dzieka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić rodziców  o zaistniałej sytuacji.

10. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem, że ta grupa nie jedzie na wycieczkę.

11.Bezwzględnie należy odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych.

12.Nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

13. Za organizację i przebieg wycieczki są także odpowiedzialni opiekunowie grup ( nauczyciele i asystenci) których obowiązkiem jest:

a) znać program wycieczki i regulamin, przestrzegać ich i stosować się do poleceń kierownika,

b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki  oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,

c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,

d) przestrzegać zasady; nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy,

e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania na autokar i w czasie przejazdu,

f) przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach,

g) zabezpieczyć wyjscie tylko na prawe pobocze, zgodnie z obowiązujacym kierunkiem jazdy.

Procedura obowiązuje od dnia 01.02.2016r.

PROCEDURA VII

W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WYDAWANYCH POSIŁKÓW ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD HIGIENY.

Podstawa prawna

1.Statut Społecznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy.

2.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.

4.Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w Żywieniu Zbiorowym w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka".

Cel główny

Uzasadnienierm wprowadzenia niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.

Osoby, których dotyczy procedura

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy nauczyciele i asystenci zatrudnieni w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka".

Sposób prezentacji porocedur

1. Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3.Zapoznanie rodziców z obowiązujacymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci moze dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie moga być sprzeczne z prawem.

Postanowienie końcowe

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, wszyscy pracownicy placówki zobligowani są do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

1. Nauczyciele i asystenci nauczyciela znają zasady Dobrej Praktyki higienicznej w żywieniu zbiorowym w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy.

2. Każdy pracownik ( nauczyciel, asystent) ma moralny i prawny obowiązek dbałości o najwyższy poziom higieny w celu niwelowania przyczyn zatrucia pokarmowego.

3. Posiłki powinny być dostarczane zgodnie z przedstawionym jadłospisem na dany dzień.

4.Obowiązkiem personelu przedszkola tj. asystenta nauczyciela jest:

- dbanie o higienę osobistą oraz utrzymywanie stanowiska wydawania posiłku w czystości i porządku,

- założenie czystego, białego fartucha, przenoszenie odpowiedniej ilości posiłków do grup z sali nr 1,

- dbać o to aby wnoszone posiłki do sal znajdowały się w bezpiecznej odległości od dziecka,

- porcjowanie i wydawanie posiłków w godz. 8.30 - 15.00, nakładanie potraw na talerzyki, tacki jednorazowego użytku,

- zabezpieczyć pojemniki z jedzeniem (zamknąć pojemniki po nałożeniu dań),

- przelewanie napojów z dzbanka do kubeczków jednorazowego użytku w pierwszej kolejności i podawanie na końcu posiłku, dokonywanie pomiaru temperatury:

>podczas śniadania - herbata , mleko >podczas obiadu - zupa, drugie danie

- notowanie temperatury potraw w kartach przez osoby do tego wyznaczone,

- zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości przewożonych posiłków u dyrektora,

- zlewanie resztek posiłków do wiaderek do tego przeznaczonych i przenoszenie do szafek umieszczonych w miejscu niedostępnym dla dzieci,

- po posiłkach wycieranie stolików na mokro, następnie na sucho.

6. Wydawane posiłki dzieciom w przedszkolu powinny posiadać temperaturę zgodną z wymogami tzn. maksymalna temperatura zupy powinna wynosić 70  stopni C, drugiego dania 70 stopni C, a maksymalna temperatura produktów zimnych ( surówki) 10 stopni C.

7. Napoje takie jak woda, herbata, kompot powinny być wydawane na każdą prośbę dziecka.

8. Obowiązkiem nauczyciela jest:

- wyjście z dziećmi do łazienki w celu załatwienia potrzeby fizjologicznej i umycia rąk,

- sprawdzenie czy dostarczane dziecku potrawy nie figurują na wykazie "zakazanych" lub "nie zalecanych" z uwagi na występujace u dziecka schorzenia ( np. alergię, itp. - informacja o takich składnikach pokarmowych przekazywana jest przez rodziców  we wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz potwierdzana słownie),

- zwócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się sztućcami,

- wdrażanie do kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłków poprzez: codzienne pogadanki, utwalenie zasad, prawidłową postawę ciała, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, jedzenie w ciszy,

- niedopuszczanie do rozmów dzieci w czasie jedzenia, które mogą być przyczyną zadławienia,

- zachęcenie starszych dzieci do pełnienia roli dyżurnych, pomagania w sprzątaniu po posiłku ( w grupach młodszych czynności te wykonuje personel przedszkola),

- pomaganie w spożywaniu posiłków tym dzieciom, które nie potrafią sprawnie posługiwać się sztućcani,

- obserwowanie, aby na stoliku nie znajdowały się przedmioy niebezpieczne,

- niedopuszczanie pozostawiania dzieci podczas posiłku bez opieki.

WAŻNE

 W przypadku wystąpienia u dziecka w trakcie spożywania lub po spożyciu jakichkolwiek odczynów alergicznych lub objawów chorobowych, należy bezwłocznie powiadomić o tym dyrektora porzedszkola oraz rodziców. Jeśli stan dziecka wymaga pomocy lekarskiej należy wezwać pogotowie ratunkowe.W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, który powiadamia właściwego inspektora sanitarnego.W przypadku zaistnienia jakichkolwiek urazów lub zakrztuszenia albo zachłyśnięcia się dziecka należy mu udzielić natychiastowej pomocy.

Procedura obowiazuj od dnia 14.03.2016r.

PROCEDURA NR IX

W SPRAWIE PODAWANIA LEKÓW PRZEZ NAUCZYCIELI.

Podstawa prawna:

1.Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2014. poz. 191).

Cel główny

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.

Osoby, których dotyczy procedura

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy nauczyciele i asystenci zatrudnieni w Społecznym Przedszkolu.

Sposób prezentacji procedur

1.Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3.Zapoznanie rodziców z obowiązujacymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, wszyscy pracownicy placówki są zoblogowani do współpracy oraz wzajemnego i poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

1. Kazdy nauczyciel i inny pracownik placówki zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.

2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie placówki powiadamia się o tym rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, a rodzice/ prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki i zapewnieniu mu opieki medycznej.

3. W przypadku gdy rodzice/ opiekunowie prawni nie są w stanie odebrać osobiście dziecka z placówki, mogą upoważnić inną osobę - zgodnie z "Procedurą przyprowadzania i i odbierania dzieci".

4. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu infomowani są rodzice/ opiekunowie prawni i dyrektor placówki.

5. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia rodziców/ prawnych opiekunów pozostaje pod opieką nauczyciela lub dyrektora.

6.Każde podanie leku w placówce w szczególnie uzasadnionych przypadkach( dziecko przewlekle chore) odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawke, częstotliwość podawania i okres leczenia. nauczyciel wyraża pisemna zgodę na pofdawanie leku dziecku. Lek dostarczony do placówki musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty w obecności nauczyciela lub innego pracownika placówki podającego lek.

7. Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jakiemu uległo dziecko, jest zobowiązany niezwłocznie udzielić pomocy przedmedycznej poszkodowanemu dziecku i wezwać karetkę pogotowia. Następnie zabezpiecza miejsce zdarzenia, powiadamia dyrektora placówki i rodziców