Procedury

PROCEDURA I - DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PERSONELU PRZEDSZKOLA, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Z UDZIAŁEM DZIECKA

PROCEDURA II - DOTYCZĄCA ZAPEWWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA

PROCEDURA III - W SPRAWIE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W SPOŁECZNYM PRZEDSZKOLU AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

PROCEDURA IV - W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.

PROCEDURA V - W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZS ZAJĘĆ DODATKOWYCH.

PROCEDURA VI - W SPRAWIE MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

PROCEDURA VII- W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH.

PROCEDURA VIII - W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WYDAWANYCH POSIŁKÓW ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD HIGIENY.

PROCEDURA IX - W SPRAWIE PODAWANIA LEKÓW PRZEZ NAUCZYCIELI.

PROCEDURA XV - W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM I PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA.

PROCEDURA XVIII W SPRAWIE ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA WSZAWICY


PROCEDURA I

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PERSONELU PRZEDSZKOLA, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Z UDZIAŁEM DZIECKA

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U.z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Cel procedury

Zapobieganie wypadkom dziecięcym w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Zakres procedury

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz ochrony ich życia i zdrowia w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie przedszkola.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

Nauczyciele:

1) zapobiegają wypadkom poprzez ustalenie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu,

2) zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę,

3) w razie koniecznosci sprowadzają fachową pomoc medyczną,

4) w miarę mozliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy,

5) informują o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka.

Dyrektor:

1) powinien zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi,

2) powiadomić odpowiednie organy o wypadku oraz powołać zespół powypadkowy.

Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w przedszkolu

NAUCZYCIEL JEST ZOBOWIĄZANY DO:

- ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci

- omawiania zasad bezpieczeństwa

- zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez rozmowy z policjantem, lekarzem, strażakiem

- przekazywanie dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia

NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK:

a) otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór

b) przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich

c)tworzyć własne warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka

d) opracować i wdrażać programy profilaktyczne

e) opracować regulaminy pomieszczeń przedszkolnych i ogródka przedszkolnego

f) unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU

nauczyciel o każdym wypadku zawiadamia:

- dyrektora przedszkola/ - rodziców (opiekunów) poszkodowanego dziecka/- organ prowadzący przedszkole

o wypadku śmiertelnym zawiadamia: - prokuratora

o wypadku w wyniku zatrucia zawiadamia: - Państwowy Inspektorat Sanitarny

o wypadkach zawiadamia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

- dyrektor jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i  sporządza dokumentację powypadkową (protokół powypadkowy)

W skład zespołu wchodzi:

- dyrektor przedszkola/- pracownik przeszkolony w zakresie BHP/- nauczyciel będący świadkiem wypadku

Procedura wchodzi w życie z dniem 24.06.2013r.

PROCEDURA II

DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publiczanych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

2.Regulamin pracy Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy.

3.Statut Społecznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Świdnicy.

Cel procedury:

Uzasadnieniem niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z procedurami . Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

1. Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki.

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Uczestnicy

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelikich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonywać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

1. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel wdraża i uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

2. Nauczyciel i asystent wchodzą na plac zabaw po uprzednim sprawdzeniu terenu i sprzętu.

3. Nauczyciel i asystent zobowiązani są sprawdzać stan liczebny przed wyjściem na plac zabaw, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.

4.Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.

5. Podczas pobytu na placu zabaw dziecko ma prawo skorzystać z toalety znajdującej się w budynku udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela, innego pracownika przedszkola upoważnionego przez nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora przedszkola.

6. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomaga mu pomoc nauczyciela, która jest w bezpośrednim kontakcie z dziećmi.

7. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw bramka, furtka musi być zamknięta, każdy nauczyciel ma obowiązek czuwania nad tym.

8. Podczas pobytu w tym samym czasie kilku grup przedszkolnych na placu zabaw niedopuszczalnym jest gromadzenie się nauczycielek i osób sprawujących opiekę nad dziećmi w jednym miejscu i prowadzenia rozmów.

9. Nauczyciel i pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych prywatnych rozmów telefonicznych.

10. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu i powinny mieć zawsze dostęp do spożycia wody.

11. Dzieci wracają z placu zabaw kolumną prowadzoną przez nauczyciela, pomoc nauczyciela zamyka kolumnę.

12. W przypadku przebywania na terenie przedszkola więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki czuwają nad bezpieczeństwem swojej grupy, bacznie obserwują pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania się dzieci.

Procedura wchodzi w życie z dniem 29.04.2014r.

PROCEDURA III

W SPRAWIE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Podstawa prawna

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 203 r. Nr 6, poz. 69)

2.Statut Społeznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Świdnicy.

Cel procedury

Procedura służy zapewniania dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz określania odpowiedzialności Rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób przez nich upoważnionych, nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola (asystentów nauczycieli), zapewniajacych dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu przyprowadzania dzieci przez rodziców do przedszkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów bądź osoby upoważnione.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (prawni opiekunowie) - są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola od nauczyciela, asystenta nauczyciela.

2. Nauczyciel i asystent nauczyciela - bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

Sposób prezentacji procedury

1. Umieszczenie treści dokumentu rodzicom na stronie internetowej przedszkola w celu szczegółowego zapoznania się.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione.

2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godz. 6.30 przez rodziców/prawnych opiekunów/osoby upoważnione.

3. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola w czasie zadeklarowanym w umowie o świadczeniu usług przedszkolnych do godz. 9.00 lub w innym czasie, ale tylko po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

4. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione rozbierają dziecko w szatni.

5. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione wprowadzają dziecko do sali i powierzają pod opiekę nauczyciela bądź asystenta nauczyciela.

6. Odpowiedzialność nauczyciela i asystenta rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.

7. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione, którzy zdecydują się, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodzić do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.

8. Nauczycielka lub asystent nauczyciela odbierając dziecko od rodzica/prawnego opiekuna/osoby upoważnionej ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie (zabawki z domu dzieci przynosza tylko w piątki - Dzień zabawkowy).

9. Nauczycielka ma prawo odmówić przyjecia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.

10.Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione mają obowiązęk przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi udzielając wyczerpujących informacji na ten temat. Obowiązkiem nauczyiela jest powiadomić rodzica w razie nagłego pogorszenia zdrowia.

11. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do grupy.W sytuacji gdy dziecko przebywa już w przedszkolu nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym rodziców i prosić o odebranie dziecka z przedszkola.

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Dzieci przebywające w przedszkolu należy odbierać najpóźniej do godz. 17.00.

2. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów/osoby upoważnione we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, który jest składany na początku każdego roku szkolnego i obowiązuje przez cały rok szkolny.

3. W szczególnych przypadkach - (sytuacje losowe) - dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie pełnoletniej nie wymienionej we wniosku, ale tylko i wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej infomacji przez rodziców nauczycielowi, asystentce nauczyciela w formie pisemnej lub telefonicznej.

4. Dziecko nie będzie wydawane osobom niepełnoletnim.

5. Odpowiedzialność nauczyciela i asystenta nauczyciela kończy się z chwilą odebrania dziecka z przedszkola.

6. W salach porannego zbierania się dzieci i południowego rozchodzenia się dzieci, muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dziecka z każdej grupy.

7. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odbieranego przez nich dziecka, od momentu jego debrania z grupy przedszkolnej.

8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub asystenta nauczyciela okazać go.

9. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione przy odbieraniu dziecka z placu zabaw są zobowiązani podejść do nauczyciela i zgłosić jego odebranie.

10. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.

11. W przypadku rozmowy z nauczycielem- rodzica/prawnego opiekuna/osoby upoważnionej po odebraniu dziecka z placu zabaw, nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

12. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00, nauczyciel zobowiązny jest powiadomić telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Po godzinie 17.00 uiszcza opłatę w kwocie 30 zł w sekretariacie (zgodnie z umową).

13. W przypadku nieodbierania telefonu przez rodziców nauczyciel oczekuje na rodzica z dzieckiem w placówce.

14. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione/ nauczyciele/asystenci nauczyciela.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

1. Nauczycielka bądź asystent nauczyciela stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora palcówki.

2. Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ prawnego opiekuna/ osoby upoważnionej znajdującej się pod wpływem alkoholu.

3. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszej procedurze.

4. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko osobvy w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział sądu rejonowego.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH LUB ŻYJĄCYCH W SEPERACJI

1. Nauczyciel, asystent nauczyciela wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

3. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z postanowieniem.

4. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia rodzica/prawnego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

5. O sytuacji kryzysowej, na przykład kłótni rodziców w szatni, wyrywania sobie dziecka podczas odbioru, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

Procedura wchodzi w życie z dniem 20.10.2014 roku.

PROCEDURA IV

W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna

 1.Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołacg i placówkach(Dz.U.Nr 228 z 7 maja 2013r. poz. 532).

2.Rozporzadzenie MEN i Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalnosci wychowawczej i opioekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz.U. z 2002r.Nr 23, poz.225 ze zm.).

I.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

1.Rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojopwych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych mozżiwości psychfizycznych.

2.Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

3.Rozwijaniu umiejetności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

II.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1.Rodziców dziecka/Dyrektora/Nauczyciela/Specjalisty zatrudnionego w przedszkolu/Poradni/ Pielegniarki/Pracownika socjalnego/Asystenta rodziny/Kuratora sądowego.

III.Jakim dzieciom jest udzielana pomoc?

1.z zaburzeniami komunikacji językowej

2.z chorobami przewlekłymi

3.z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny

4.z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

IV.Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu:

1.zajęcia specjalistyczne:rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym prowadzone z dziećmi.

2.porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców/ opiekunów i nauczycieli.

V.Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości psychofizycznych dziecka odbywa się w oparciu o prowadzoną w przedszkolu obserwację pedagogiczną, zakończoną analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz przesiewowe badania słuchu, logopedyczne i funkcji percepcyjno - motorycznych przeprowadzonych przez specjalistów z PPP w Świdnicy.

VI. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych prze poradnie psychologiczno - pedagogiczne, specjalistyczne bądź po uzyskaniu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby dziecka i konieczności udzielania mu pomocy.

VII.Zespół powoływany jest zarządzeniem dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego Zespołu oraz osobę koordynujacą prace wszystkich powołanych w przedszkolu Zespołów.

IX. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną, formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin informuje się rodziców dziecka w formie pisemnej.

X.Osoby udzielające pomocy psychologiczno - pedagogicznej planuja pracę z dziećmi poprzez opracowanie programu pracy indywidualnej lub grupowej.

XI.Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajecia okreslone w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, które realizować będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami.

XII. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny uwzgledniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

XIII. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno - pedagogicznej dokonują oceny postępów dziecka w odniesieniu do prowadzonych zajęć oraz fomułują wnioski do dalszej pracy przynajmnej dwa razy w roku i zapoznają z nimi rodziców dziecka.

XIV.Wydanie orginału karty rodzicowi dziecka lub prawnemu opiekunowi po ukończeniu przedszkola lub po odejściu do innego przedszkola/szkoły - w dokumentacji pozostaje kopia karty. Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka dyrektor przekazuje kopie karty do przedszkola, szkoły, do której dziecko zostanie przyjęte.

XV. Rodzice mają prawo:

1.wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej

2.do udziału w spotkaniach Zespołu

3.wnioskować o udział w spotkaniach Zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty

4.wnioskować o dokonanie przez Zespół oceny efektywnosci form pracy psychologiczno - pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.

Procedura wchodzi w życie z dniem 14.03.2014r.

PROCEDURA V

W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Podstawa prawna

1.Statut Społecznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy.

2.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r.Nr 6,poz.69).

3.Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.

4.Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003r., w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży (...)

5.Konwencja o Prawach Dziecka.

Cel główny

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą.

Osoby, których dotyczy procedura

Do przestrzegania procedury zobowiazni są wszyscy nauczyciele, instruktorzy i asystenci zatrudnieni w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolalka".

Sposób prezentacji procedur

1.Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z trescią procedury.

3.Zapoznanie rodziców z obowiazującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach.

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola personel placówki jest zobligowany do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiazków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przeprowadza je w czasie wynikającym z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach - w czasie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola.

2.Zajęcia prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.

3.Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego momentu odpowiada za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci z powrotem pod opiekę nauczyciela).

4.Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć.

5.Na prośbę nauczyciela prowadzącego w zajęciach dodatkowych może uczestniczyć dodatkowo asystent, jako osoba do pomocy. Daną sytuację należy wcześniej uzgodnić z dyrektorem przedszkola.

6. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki.

7. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, odnotowuje w dzienniku stan dzieci i temat zrealizowany w danym dniu.

9. W przypadku nieobecności nauczyciela lub instruktora powinien on wcześniej zgłosić dyrektorowi telefonicznie przyczynę swojej nieobecności i uzgodnić termin odpracowania zaległości.

10. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy rozprowadzają dzieci do ich grup.

11. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, w terminie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola, prezentuje rodzicom osiągnięcia dzieci.

Procedura obowiązuje od dnia 16.11.2015r.

 PROCEDURA VI

W SPRAWIE MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna

1.Statut Społecznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy.

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Idz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r., zmieniające rozporzadzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.

Cel główny

Uzasadnieniem niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objetego opieką w naszym przedszkolu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjątą procedurą.

Osoby, których dotyczy procedura

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy nauczyciele i asystenci zatrudnieni w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka".

Sposób prezentacji procedury

1. Udostepnianie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach.

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokoać z własnej inicjatyw lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, pesronel placówki jest zobligowany do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.

2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważenia jej na terenia przedszkolnym przejmuje kontrole nad tą osobą, w szczególności prosi o:

- podanie celu wizyty,

- nazwisko osoby z którą chce się widzieć obca osoba,

- prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,

- po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka,

- w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępujacego dyrektora, który powiadamia policję.

W NAGŁYCH WYPADKACH WSZYSTKIE DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ICH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKIEROWANE SĄ NA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć pisemną informację o ubezpieczeniu w innej firmie podając numer polisy.

2. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklaracje zgody podpisują rodzice.

3. Zgodę lub jej brak na publikowanie wizerunku dzieci w mediach, w prasie, na stronie internetowej przedszkola rodzice wyrażają we wniosku o przyjęcie do przedszkola na początku każdego roku szkolnego.

4. W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji - pod nieobecność dyrektora - każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.

5. W sytacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedura, decyzje o trybie postepowania podejmuje dyrektor przedszkola.

Procedura obowiązuje od dnia 16.11.2015r.

PROCEDURA VII

W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U.z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.)

Cel główny

Uzasadnieniem wprowadzenia procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.

Osoby, których dotyczy procedura

Nauczyciele i pozostały personel placówki sa zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą.

Sposób udostepniania procedur

1.Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

4.Dokonywanie zmian w procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedegogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienie końcowe.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, personel placówki jest zobligowany do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotow niniejszej procedury.

1.W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.

2.Nauczyciele są zobowiązani do zgłaszania i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed wycieczką.

3.Cztery dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami:

- listę opiekunów z telefonem kontaktowym,

- listę telefonów kontaktowych  rodziców przedszkolaków/ prawnych opiekunów,

- oświadczenia podpisane przez rodziców ( prawnych opiekunów) o wyrażeniu zgody na udział w wycieczce.

4.Wycieczka jest odnotowywana w zeszycie "Wycieczki i wyjścia edukacyjne" oraz w dzienniku zajęć.

5.W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel, asystent ( co najmniej 1 osoba dorosła na 12 dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat lub starszych) w przypadku dzieci 3 letnich opiekę sprawuje: nauczyciel, pomoc nauczyciela ( co najmniej jedna dorosła osoba na 10 dzieci).

6.Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona i sprawdzona apteczka pierwswzej pomocy.

7.Podczas wycieczki zapewnia się napoje.

8. Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy prowiant i napoje.

9.W przypadku choroby lub złego samopoczucia dzieka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić rodziców  o zaistniałej sytuacji.

10. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem, że ta grupa nie jedzie na wycieczkę.

11.Bezwzględnie należy odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych.

12.Nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

13. Za organizację i przebieg wycieczki są także odpowiedzialni opiekunowie grup ( nauczyciele i asystenci) których obowiązkiem jest:

a) znać program wycieczki i regulamin, przestrzegać ich i stosować się do poleceń kierownika,

b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki  oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,

c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,

d) przestrzegać zasady; nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy,

e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania na autokar i w czasie przejazdu,

f) przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach,

g) zabezpieczyć wyjscie tylko na prawe pobocze, zgodnie z obowiązujacym kierunkiem jazdy.

Procedura obowiązuje od dnia 01.02.2016r.

PROCEDURA VII

W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WYDAWANYCH POSIŁKÓW ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD HIGIENY.

Podstawa prawna

1.Statut Społecznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy.

2.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.

4.Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w Żywieniu Zbiorowym w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka".

Cel główny

Uzasadnienierm wprowadzenia niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.

Osoby, których dotyczy procedura

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy nauczyciele i asystenci zatrudnieni w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka".

Sposób prezentacji porocedur

1. Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3.Zapoznanie rodziców z obowiązujacymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci moze dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie moga być sprzeczne z prawem.

Postanowienie końcowe

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, wszyscy pracownicy placówki zobligowani są do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

1. Nauczyciele i asystenci nauczyciela znają zasady Dobrej Praktyki higienicznej w żywieniu zbiorowym w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy.

2. Każdy pracownik ( nauczyciel, asystent) ma moralny i prawny obowiązek dbałości o najwyższy poziom higieny w celu niwelowania przyczyn zatrucia pokarmowego.

3. Posiłki powinny być dostarczane zgodnie z przedstawionym jadłospisem na dany dzień.

4.Obowiązkiem personelu przedszkola tj. asystenta nauczyciela jest:

- dbanie o higienę osobistą oraz utrzymywanie stanowiska wydawania posiłku w czystości i porządku,

- założenie czystego, białego fartucha, przenoszenie odpowiedniej ilości posiłków do grup z sali nr 1,

- dbać o to aby wnoszone posiłki do sal znajdowały się w bezpiecznej odległości od dziecka,

- porcjowanie i wydawanie posiłków w godz. 8.30 - 15.00, nakładanie potraw na talerzyki, tacki jednorazowego użytku,

- zabezpieczyć pojemniki z jedzeniem (zamknąć pojemniki po nałożeniu dań),

- przelewanie napojów z dzbanka do kubeczków jednorazowego użytku w pierwszej kolejności i podawanie na końcu posiłku, dokonywanie pomiaru temperatury:

>podczas śniadania - herbata , mleko >podczas obiadu - zupa, drugie danie

- notowanie temperatury potraw w kartach przez osoby do tego wyznaczone,

- zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości przewożonych posiłków u dyrektora,

- zlewanie resztek posiłków do wiaderek do tego przeznaczonych i przenoszenie do szafek umieszczonych w miejscu niedostępnym dla dzieci,

- po posiłkach wycieranie stolików na mokro, następnie na sucho.

6. Wydawane posiłki dzieciom w przedszkolu powinny posiadać temperaturę zgodną z wymogami tzn. maksymalna temperatura zupy powinna wynosić 70  stopni C, drugiego dania 70 stopni C, a maksymalna temperatura produktów zimnych ( surówki) 10 stopni C.

7. Napoje takie jak woda, herbata, kompot powinny być wydawane na każdą prośbę dziecka.

8. Obowiązkiem nauczyciela jest:

- wyjście z dziećmi do łazienki w celu załatwienia potrzeby fizjologicznej i umycia rąk,

- sprawdzenie czy dostarczane dziecku potrawy nie figurują na wykazie "zakazanych" lub "nie zalecanych" z uwagi na występujace u dziecka schorzenia ( np. alergię, itp. - informacja o takich składnikach pokarmowych przekazywana jest przez rodziców  we wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz potwierdzana słownie),

- zwócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się sztućcami,

- wdrażanie do kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłków poprzez: codzienne pogadanki, utwalenie zasad, prawidłową postawę ciała, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, jedzenie w ciszy,

- niedopuszczanie do rozmów dzieci w czasie jedzenia, które mogą być przyczyną zadławienia,

- zachęcenie starszych dzieci do pełnienia roli dyżurnych, pomagania w sprzątaniu po posiłku ( w grupach młodszych czynności te wykonuje personel przedszkola),

- pomaganie w spożywaniu posiłków tym dzieciom, które nie potrafią sprawnie posługiwać się sztućcani,

- obserwowanie, aby na stoliku nie znajdowały się przedmioy niebezpieczne,

- niedopuszczanie pozostawiania dzieci podczas posiłku bez opieki.

WAŻNE

 W przypadku wystąpienia u dziecka w trakcie spożywania lub po spożyciu jakichkolwiek odczynów alergicznych lub objawów chorobowych, należy bezwłocznie powiadomić o tym dyrektora porzedszkola oraz rodziców. Jeśli stan dziecka wymaga pomocy lekarskiej należy wezwać pogotowie ratunkowe.W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, który powiadamia właściwego inspektora sanitarnego.W przypadku zaistnienia jakichkolwiek urazów lub zakrztuszenia albo zachłyśnięcia się dziecka należy mu udzielić natychiastowej pomocy.

Procedura obowiazuj od dnia 14.03.2016r.

PROCEDURA NR IX

W SPRAWIE PODAWANIA LEKÓW PRZEZ NAUCZYCIELI.

Podstawa prawna:

1.Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2014. poz. 191).

Cel główny

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.

Osoby, których dotyczy procedura

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy nauczyciele i asystenci zatrudnieni w Społecznym Przedszkolu.

Sposób prezentacji procedur

1.Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3.Zapoznanie rodziców z obowiązujacymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, wszyscy pracownicy placówki są zoblogowani do współpracy oraz wzajemnego i poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

1. Kazdy nauczyciel i inny pracownik placówki zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.

2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie placówki powiadamia się o tym rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, a rodzice/ prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki i zapewnieniu mu opieki medycznej.

3. W przypadku gdy rodzice/ opiekunowie prawni nie są w stanie odebrać osobiście dziecka z placówki, mogą upoważnić inną osobę - zgodnie z "Procedurą przyprowadzania i i odbierania dzieci".

4. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu infomowani są rodzice/ opiekunowie prawni i dyrektor placówki.

5. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia rodziców/ prawnych opiekunów pozostaje pod opieką nauczyciela lub dyrektora.

6.Każde podanie leku w placówce w szczególnie uzasadnionych przypadkach( dziecko przewlekle chore) odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawke, częstotliwość podawania i okres leczenia. nauczyciel wyraża pisemna zgodę na pofdawanie leku dziecku. Lek dostarczony do placówki musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty w obecności nauczyciela lub innego pracownika placówki podającego lek.

7. Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jakiemu uległo dziecko, jest zobowiązany niezwłocznie udzielić pomocy przedmedycznej poszkodowanemu dziecku i wezwać karetkę pogotowia. Następnie zabezpiecza miejsce zdarzenia, powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o zaistniałej sytuacji.

8. Poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym, nauczyciele nie podają leków w innych sytuacjach, np. leków przeciwbólowych, syropów, witamin, antybiotyków, itp.

WAŻNE

Zgodnie z ustawami wyżej wymienionymi  w tej procedurze, z ich przepiów wynika również, że nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych. To zadanie dotyczy zawodów medycznych, tj. lekarza, pielęgniarki, czy ratownika medycznego. Jednak istnieją takie sytuacje, w których nauczyciel może podać dziecku lek.

Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 kodeksu karnego:

§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo cieżkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania  siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo cięzkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na nim w tym względzie. Odpowiedzialność jest tym wieksza, im młodszy jest podopieczny. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi powinienen pamiętać, że pierwsza pomoc to jedynie doraźna czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa i wykwalifikowana siła medyczna.

Udzielający pomocy nauczyciel powinien kierować się następującymi zasadami:

- ocenić sytuację i zabezpieczyć teren, miejsce zdarzenia;

- ocenić stan poszkodowanego dziecka;

- wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną służbę medyczną, jesli zaistnieje taka potrzeba;

- zabezpieczyć poszkodowanego przed mozliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia, pamiętając o ewakuowaniu z miejsca wypadku tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla poszkodowanego bez względu na jego świadomość;

- byc przy nim, aż opiekę przejmie fachowa obsługa medyczna.

W przypadku innych problemów zdrowotnych zgłaszanych przez dziecko, np. gdy dziecko skarży się na ból głowy, ucha, ma podwyższoną temperaturę ciała, wymioty i inne objawy niezagrażające jego zdrowiu i życiu, ale stanowiace dyskonfort zdrowotny i mogące być objawem rozwijającej się choroby, należy zawiadomić rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o zaistniałej sytuacji. Najcześciej jest to prośba do rodziców o przybycie po dziecko do placówki i zalecenie odbycia konsultacji lekarskiej.

Podawanie leków dzieciom z chorobą przewlekłą powinno byc poprzedzone dostarczeniem przez rodziców/opiekunów ( przed przyjeciem do placówki) informacji:

- na jaka chorobę dziecko cierpi,

- jakie leki zażywa na zlecenie lekarza, w tym nazwa leku i sposób dawkowania,

a także złożeniem:

- zlecenia lekarskiego na podawanie leku, 

- pisemnego upoważnienia dla nauczyciela do podawania leku.

Poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym, nauczyciele nie powinni podawać leków w innych sytuacjach, np. leków przeciwbólowych, syropów, witamin, antybiotyków, maści, kropli i innych, o co proszą, a nawet wymuszają rodzice. Nigdy nie wiadomo, jaka będzie reakcja dziecka na dany lek, a w razie ewentualnych komplikacji należy liczyć się z konsekwencjami zdrowotnymi dla dziecka i prawnymi dla nauczyciela.

Procedura obowiązuje od dnia 19.01.2017r

PROCEDURA XV

W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM I PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dn.29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego ( GIS, MZ, MEN - przedszkola z dnia 29.04.2020r)

Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków przebywania w przedszkolu - priorytet -bezpieczeństwo dzieci, kadry pedagogicznaj i pozostałych pracowników przedszkola. Uzasadnienie niniejszej procedury stanowi troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdzego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru, opieki i sprawowania szczególnych wytycznych podczas pandemii zakażeń kokonawirusa nad dziećmi od momentu przyprowadzania dzieci przez rodziców do przedszkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów bądź osoby upoważnione.

Osoby, których dotyczy procedura - zakres odpowiedzialności

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy nauczyciele, asystenci nauczyciela, pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka" oraz rodzice/prawni opiekunowie. Nauczyciele i pozostały personel placówki jest zobowiązany postępować zgodnie z procedurami. Rodzice są zobowiązani znać i przestrzegać niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedury

1. Udostepnienie dokumentu na stronie internetowej placówki.

2. Udostepnienie rodzicom treści procedury drogą mailową.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Dokonywanie zmian w procedurach.

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności.

Organ prowadzący przedszkole:

- pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych;

- zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki;

- zapewni środki higieniczne potrzebne do biezącego funkcjonowania placówki;

- w miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń;

- w razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualne przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem;

- wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego ( tzw. cateringu);

- ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia; ( dyrektor niezwłocznie informuje Zarząd Fundacji telefoniczneie o zaistniałej sytuacji);

- zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry poedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Dyrektor:

- zorganizuje zajęcia dla dzieci w wyznaczonych i stałych salach z tym samym opiekunem w godz. od 7.00 do 15.00;

- w miarę możliwości ograniczy przebywanie w placówce osób z zewnątrz;

- zadba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnatrz, w tym z dostawcami posiłków;

- przy współpracy z organem prowadzącym wyposaży placówkę w podstawowe środki higieny, w tym płyny do dezynfekcji umieszczone w widocznym miejscu przy wejściu do budynku przedszkola, we wszystkich łazienkach;

- umieszcza plakaty z instrukcją mycia rąk przy wejściu do przedszkola i w łazienkach;

- organizuje pomieszczenie do izolacji, gdy zajdzie taka potrzeba;

- określa szczegółowe rozwiazania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem wspólnie z organem prowadzącym;

- przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuje pracowników, jak należy je stosować. Procedury przedstawi pracownikom oraz rodzicom. Przeprowadzi spotkania z pracownikami i zwróci uwagę, aby kładli szczególny nacik na profilaktykę zdrowotną, również dotyczacą ich samych;

- umieści w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do : organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych. Przygotuje ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami;

- codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych typu; poręcze, klamki i powierzchni płaskich w tym blatów, stolików w salach, klawiatury komputerów, włączników;

- nadzoruje dostarczanie posiłków przez firmę cateringową ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymanie wysokiej higieny termosów, naczyń i sztucców oraz wchodzenia na teren przedszkola zachowując wszelkie środki ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk;

- nadzoruje korzystanie z dystrybutorów wody - dzieci korzystają z dystrybutorów tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczycieli i pozostałych opiekunów;

Nauczyciele:

- wchodząc na teren przedszkola zachowują wszelkie środki ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednarozowe, dezynfekcja rąk;

- podczas wykonywania swoich czynności na terenie przedszkola nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa;

- unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu;

- prowadzą zajęcia dydaktyczne zgodnie z rocznym planem pracy i podstawą programową wychowania przedszkolnego, dla dzieci nieobecnych w przedszkolu w dalszym ciągu obowiązuje ich nauczanie zdalne do odwołania;

- nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku, nad zalew, itp.;

- jeżeli do zajęć wykorzystują przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinni je systematycznie dezynfekować;

- wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

- rezygnują z mycia zębów dzieci w przedszkolu do odwołania;

- nie pozwalają na wnoszenie przez dzieci do sali zabaw żadnych przedmiotów i zabawek przyniesionych z domu;

- zachowują między asystentem lub innym pracownikiem przedszkola dystans społeczny wynoszący minimalnie półtora metra:

- do pracy przychodzą bez objawów chorobowych sugerujacych chorobę zakaźną;

- wychodzą z dziećmi na świeże powietrze na teren placówki, również na plac zabaw ale z zakazem korzystania z urządzeń zabawowych ( oklejone tasmą i odpowiednio zabezpieczone przed używaniem);

- przestrzegają zakazu spotykania się co najmniej dwóch grup przedszkolnych w tym samym czasie;

- nadzorują  i przypominają dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk podczas pobytu w przedszkolu w szczególnosci przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze spaceru lub placu zabaw, zorganizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominają i dają przykład.

Asystenci nauczyciela:

- wchodząc na teren przedszkola zachowują wszelkie środki ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk;

- podczas wykonywania swoich czynności na terenie przedszkola nie mają obowiązku zakrywać ust i nosa;

- zachowują między nauczycielem i innymi pracownikami dystans społeczny wynoszący minimalnie półtora metra;

- do pracy przychodzą bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

- odbierają dziecko od rodzica/ prawnego opiekuna przy wejsciu do przedszkola w godzinach od 7.00 do 9.00;

- w godzinach popołudniowych oddają dziecko rodzicowi/prawnemu opiekunowi przy wyjściu z przedszkola;

- wychodzą z dziećmi na świeże powietrze na teren placówki, również na plac zabaw ale z zakazem korzystania z urządzeń zabawowych ( oklejone tasmą);

- przestrzegają zakazu spotykania się co najmniej dwóch grup przedszkolnych w tym samym czasie;

- przestrzegają zakazu wyjścia z grupą dzieci poza teren placówki np. do parku, nad zalew;

- nadzorują i przypominają dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk podczas pobytu w przedszkolu w szczególności przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze spaceru lub placu zabaw;

Pracownik gospodarczy:

- z sal przedszkolnych usuwa wszystkie zabawki, przedmioty, sprzęty, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować;

- usuwa wszystkie dywany z sal;

- kilkakrotnie dziennie dezynfekuje ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe typu: poręcze, klamki i powierzchnie płaskie w tym blaty stolików w salach, klawiatury komputerów, włączników światła;

- ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji;

- ściśle przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń z ustalonymi godzinami;

- nie może kontaktować się z dziećmi i opiekunami grup;

- na bieżąco dezynfekuje toalety;

- na placach zabaw zabezpiecza taśmą wszystkie urządzenia zabawowe:

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka:

- zgodnie z wytycznymi GIS nie przyprowadzają dzieci do przedszkola z objawami chorobowymi:

- nie posyłają także dziecka w przypadku gdy domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacj;

- chęć skorzystania z możliwości zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem/dziećmi przez przedszkole, zgłaszają dyrektorowi lub nauczycielowi placówki drogą mailową lub telefonicznie. Szczegółowe rozwiazania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor placówki wspólnie z organem prowadzącym;

- wyjaśnia swojemu dziecku dlaczego nie może zabierać z domu przedmiotów i zabawek ( rezygnacja z "Dnia Zabawkowego w przedszkolu" do odwołania);

- przyprowadzając i odbierając dziecko nie wchodzą do przedszkola;

- podczas kontaktów, zapytań, rozmów indywidualnych z nauczycielem lub asystentem zachowują dystans społeczny wynoszący minimalnie dwa metry przed wejściem do przedszkola i zachowują wszelkie środki ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe;

- w sytuacji wyjątkowej, kiedy będą musieli wejść do budynku przedszkola obowiązuje ich również dezynfekcja rąk;

- regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócą uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamietają, że są przykładem dla swoich dzieci, które uczą się przez obserwację dobrego przykładu.

W przypadku zakażenia

1. Organ prowadzący wspólnie z dyrektorem na wypadek pojawienia się u dziecka objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem wydziela w placówce osobne pomieszczenie, w którym izoluje dziecko wraz z opiekunem ( nauczycielem lub asystentem odpowiednio zabezpieczonym w maseczkę, rękawiczki jednarazowe, fartuch ochronny z długim rękawem, przyłbice) i niezwłocznie zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o odebraniu dziecka z przedszkola ( rodzic odbiera dziecko w ciągu godziny od powiadomienia) oraz powiadamia telefonicznie powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną.

2. Podkreśla się, że najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka. Niezbędne informacje można uzyskać dzwoniąc na całodobową infolinię NFZ-800 190 570.

3. W przypadku nasilonych objawów takich jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem u pracownika przedszkola, osoba ta powinna bezzwłocznie powiadomić telefonicznie powiatową stację sanitarno - epiemiologiczną w Świdnicy: tel: 74 852- 20- 61/92 ( centrala) tel/fax 74 852-05-35 ( sekretariat). Pracownik sanepidu na podstawie wywiadu rekomenduje pozostanie w domu ( na kwarantannę) lub hospitalizację. A jesli objawy są nasilone zadzwonić bezpośrednio pod numer 112 albo udać się bezpośrednio na oddział zakaźny. Nie należy udawać się do przychodni ani na SOR.

4. Organ prowadzący może nakazać pracownikowi wykonywanie pracy z domu. Jeśli pracownik nie chce pracować z domu, powinien podać pracodawcy argumenty jasno uzasadniające odmowę w przeciwnym razie mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.

Postanowienie końcowe.

1.Przedszkole będzie funkcjonowało od godz. 7.00 do 15.00 do odwołania.

2. Grupy będą liczyć maksymalnie do 12 dzieci w jednej sali pod opieką nauczyciela i asystenta nauczyciela ( pomoc asystenta w przypadku korzystania dziecka z toalety, pomoc w przebraniu, zmianie bielizny). W pewnym uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego będzie można powiększyć grupę o dwoje dzieci.

3. Każda grupa przedszkolna przebywa w swojej stałej sali ( rezegnacja z ustalonych zasad typu schodzenia się i rozchodzenie dzieci w trzech salach - do odwołania).

4. Dzieci podczas całego pobytu w przedszkolu nie muszą nosić maseczek, używają tylko i wyłącznie ręczników papierowych, nie myją zębów;

5. Posiłki będą dostarczane przez obecną firmę cateringową  z zachowaniem zasad higieny osobistej.

6. Zajęcia dodatkowe nie będą się odbywać do odwołania aby maksymalnie ograniczyć wstęp osób trzecich na teren przedszkola.

7. Osoby trzecie będą mogły przebywać w przedszkolu tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożnosci- osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk;

8.Do przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

9. W każdej chwili będzie można skorzystać z termometru bezdotykowego w razie potrzeby przez pracowników przedszkola oraz sprawdzenia temperatury u dzieci.

10. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuch z długim rękawem do użycia w razie koniecznosci przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka.

11. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych ( łazienkach) i na wejściu do przedszkola umieszczone zostaną plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

Procedura wchodzi w życie z dniem 08.05.2020r.


ZMIANY W PROCEDURZE

z dnia 08.06.2020r

I.Postanowienie końcowe pkt. 1 i pkt. 2

1.W przedszkolu zostają wydłuzone godziny funkcjonowania przedszkola od godz. 7.00 do 16.00 do odwołania.

2.W jednej sali w grupie może przebywać do 16 dzieci pod opieką nauczyciela i asystenta nauczyciela ( pomoc asystenta w przypadku korzystania dziecka z toalety, pomoc w przebraniu, zmianie bielizny). W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzacego będzie można zwiekszyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.

II. Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

nauczyciele: 

- mogą wychodzić na pobliskie tereny rekreacyjne, a w przypadku korzystania przez grupę z placu zabawa poza terenem przedszkola, zaleca się korzystanie  z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowaniu sprzętów do których dzieci będą miały dostęp.

III. Pozostała część procedury pozostaje bez zmian.

Zmian w procedurze dokonano dnia 8 czerwca 2020 roku na podstawie uaktualnienia wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

ZMIANY W PROCEDURZE 

z dnia 28.08.2020r

Dyrektor:

- będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich przedszkolaków.Przy podjęciu takiej decyzji kluczowa będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta w przypadku dużego zagrożenia epidemicznego w powiecie lub w przypadku dużych zachorowań lub kwarantanny większej grupy pracowników i dzieci w przedszkolu.Wszystkie działania dyrektora będą konsultowane z Państwową Powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną, która może uznać za konieczną taką organizację dydaktyki biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie i sytuację epidemiologiczną na terenie przedszkola i sąsiadującej szkoły podstawowej.

II.Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

Nauczyciele:

a) prowadzą zajecia dydaktyczne zgodnie z rocznym planem pracy i podstawą programową wychowania przedszkolnego.

b) wychodzą z dziećmi na świeże powietrze na teren placówki, również na plac zabaw i korzystają z urządzeń zabawowych( jedna grupa) - po uprzednim czyszczeniu i dezynfekowaniu sprzętów i przedmiotów do których dzieci będą miały dostęp.

Asystenci nauczyciela:

- nie odbierają i nie oddają dzieci rodzicom, tylko rodzice i opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci do i z przedszkola zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m2

Rodzice/prawni opiekunowie:

- mogą wchodzić z dziećmi do szatni, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m2 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

I.Postanowienie końcowe pkt 1 i pkt 2

1.W przedszkolu zostaja przywrocone godziny funkcjonowania przedszkola od godz. 6.30 - 17.00

2.Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości powinna wynosić co najmniej 15m2 , w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2m2 , jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2

III. Pozostała część procedury pozostaje bez zmian.

Zmian w procedurze dokonano dnia 28 sierpnia 2020r. na podstawie uaktualnienia wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolonych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instystucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

ZMIANY W PROCEDURZE

 z dnia 09.12.2020r.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka:

- jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych rodzice/ prawni opiekunowie nie przyprowadzają dziecka do przedszkola.

W przypadku zakażenia pkt. 3 i pkt.4

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów np. infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki medycznej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem ( obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu łącznie z dezynfekcją). W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.W przypadku wystąpienie niepokojących objawów pracowników poza terenem pracy np.w domu, nie powinni oni przychodzić do pracy, tylko pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

4. Przedszkole ustala liczbę osób przebywających w tym samym czasie w cześci/cześciach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronavirus/oraz https://gis.gov.pl

III. Pozostała część procedury pozostaje bez zmian.

Zmian w procedurze dokonano dnia 09 grudnia 2020 r. na podstawie piątej aktualizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

PROCEDURA NR XVIII

W SPRAWIE ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA WSZAWICY  W SPOŁECZNYM PRZEDSZKOLU „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” W ŚWIDNICY

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3)

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w przedszkolu.

Osoby, których dotyczy procedura

Procedura swym zakresem obejmuje rodziców, wszystkich nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w Społecznym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy.

Sposób prezentacji procedur

1.Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Udostępnienie dokumentu przez dziennik elektroniczny ELIIS dla rodziców celem zapoznania się z procedurą.

3. Zapoznanie nauczycieli i innych pracowników przedszkola z treścią procedury na RP i spotkaniu.

Dokonywanie zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej Dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

OPIS PROCEDURY:

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie: muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
 2. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola przypadku pojawienia się wszawicy w przedszkolu.
 4. Asystenci nauczyciela winni zgłosić swoje podejrzenia co do wystąpienia wszawicy   w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 5. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
 6. Podpisanie i wyrażenie zgody przez rodziców na przegląd głowy dziecka przez pracowników przedszkola pozwala na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy i włosów.
 7. W sytuacji, kiedy rodzic nie wyrazi zgody na przegląd skóry głowy i włosów dziecka, Dyrektor jest zobligowany do poinformowania ośrodka pomocy społecznej  o rodzicach, którzy nie chcą współpracować z przedszkolem mając na uwadze zapewnienie dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. W przypadku zgłoszenia przez rodzica lub pracownika przedszkola wszawicy  u dziecka, Dyrektor lub inny upoważniony pracownik powiadamia drogą elektroniczną wszystkich rodziców o zaistniałym przypadku wskazując nazwę grupy, w której wystąpiła wszawica oraz umieszcza daną informację na tablicach informacyjnych dla rodziców w przedszkolu, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
 2. Dyrektor przedszkola wyznacza upoważnioną osobę np. nauczyciela o dokonanie kontroli czystości skóry głowy u pozostałych dzieci w danej grupie oraz we wszystkich grupach dzieci i pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności ( kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).
 3. O wynikach przeglądu zostanie poinformowany tylko i wyłącznie rodzic/prawny opiekun z prośbą o wyleczenie dziecka z insektów, mając na uwadze dobro pozostałych dzieci w placówce.
 4. Dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona zarządza odbiór przez rodziców/prawnych opiekunów wszystkich rzeczy osobistych dzieci uczęszczających do tej grupy takich jak: szczotki, grzebienie, odzież, pluszaki, itp. i ich odpowiednią dezynfekcję.
 5. Dyrektor bezzwłocznie zarządza w tym samym dniu odpowiednie sprzątanie i dezynfekcję sal przedszkolnych poprzez ozonowanie.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka  z przedszkola i zastosowaniu się do zaleceń zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej procedury.
 7. W trakcie kuracji dziecko zostaje w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do przedszkola po całkowitym zakończeniu kuracji.
 8. Osoba upoważniona przez dyrektora po powrocie dziecka do przedszkola – kontroluje stan czystości skóry głowy dziecka po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 9. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań , nauczyciel zawiadamia   o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców oraz udzielenie potrzebnego wsparcia).

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 1. Odpowiednie sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń przedszkolnych poprzez ozonowanie.
 2. Kontakt z sanepidem w celu zaproponowania działań edukacyjnych w przedszkolu.
 3. Wprowadzenie wewnętrznej procedury postępowania w przypadku wszawicy.
 4. Umieszczenie informacji, ulotek z sanepidu celem wzmożenia profilaktyki  w zapobieganiu wszawicy.
 5. Kontakty z rodzicami celem likwidacji ogniska wszawicy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Rodzic , zapisując dziecko do placówki, zgadza się na objęcie go opieką profilaktyczną;

- prawo nie zabrania dokonywania kontroli, jeżeli jest ona przeprowadzona we właściwy sposób, bez naruszenia godności dziecka. W sytuacji zagrożenia jest ona niezbędna

- wszawica jest problemem higienicznym i obowiązek jej zwalczania należy do rodziców. Bez szybkich , skonsolidowanych działań przedszkola i rodziców jej zwalczanie nie jest możliwe.

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

Procedura z dnia 02.03.2023 r. została opracowana przez dyrektora Społecznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy zarządzeniem wewnętrznym nr 29/III/2023.

Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 ZASADY PROFILAKTYKI i POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZNIA WSZAWICY U DZIECI (zgodne ze Stanowiskiem Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia  w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci)

1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka zaleca się odizolowania (na okres nie krótszy niż 3 dni) dziecka od pozostałych dzieci uczęszczających do Przedszkola i zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.

3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.

4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.

5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60 ° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.

 6. Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.

 7. Rodzice powinni poinformować rodziców wszystkich innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci.