RODO

Klauzula informacyjna 

Działając w celu wypełnienia obowiązku opisanego w art. 13 RODO, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016), informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Fundacja “Naszej Szkole” w Świdnicy, ul. Mickiewicza 1-3
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@kiran.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa  w trakcie zajęć; Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  2. promowania osiągnięć dzieci i przedszkola, informowaniu o wydarzeniach konkursach, olimpiadach, zawodach, przeglądach teatralnych, festiwalach odbywających się na terenie przedszkola i poza nim oraz utrwalania pozytywnego wizerunku przedszkola i innych czynnościach przetwarzania związanych z działaniami placówki przedszkolnej, nie ujętych w ust. 3 lit. a  powyżej - na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na przedszkolu - zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa.
  2. w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.
 3. Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 lit. a, czyli związanym z przygotowaniem przedszkolnym, wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w życiu przedszkola, i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych  w przedszkolu.
 6. W przedszkolu przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego, w celu:
  1. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie przedszkola,
  2. ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i pracowników przedszkola,
  3. wyjaśniania sytuacji konfliktowych
  4. ustalania sprawców nagannych zachowań, np. kradzieży, bójek, zniszczenia mienia,
  5. zmniejszenia ilości zniszczeń na terenie przedszkola.
 1. Obraz monitoringu jest rejestrowany i przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni.